Sinh con như ý theo 8 quẻ âm dương

Bát Quái xuất phát từ Kinh Dịch Trung Hoa. Người xưa dùng 8 quẻ trong Bát Quái để tính chuyện hung cát hàng ngày đến những chuyện đại sự trong thiên hạ. Bằng 8 quẻ này các mẹ cũng có thể tính được tháng hợp lý để sinh con như ý.

banner ads

2747-sinh-con-theo-y-muon-bang-8-que-am-duong-1.jpg

Người xưa tính theo Bát Quái để sinh con trai, con gái như ý.

8 quẻ trong Bát Quái gồm có: Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Cấn, Ly, Khảm, Đoài. Với 4 quẻ dương là: Càn, Cấn, Chấn, Khảm và 4 quẻ âm là: Tốn, Khôn, Ly, Đoài.

Cách tính để sinh con gái, con trai theo Âm Dương Bát Quái:

Ta dùng tuổi sinh âm lịch của cha mẹ, tuổi sinh âm lịch và tháng thụ thai dự định của con, đối chiếu với 8 quẻ trên để biết là sẽ sinh con trai hay con gái

- Nếu tuổi chẵn ( 26, 28…) hay tháng thụ thai là tháng chẵn ( 2, 4….) thì kẻ 2 vạch ngắn - - gọi là hào âm.

- Nếu tuổi lẻ ( 25, 27….) h ay tháng thụ thai là tháng lẻ ( 1, 3,…)thì kẻ 1 vạch dài __ gọi là hào dương.

- Một quẻ có ba vạch ứng với tuổi của người chồng ở trên cùng, tuổi của người vợ ở dưới cùng, còn tháng thụ thai thì vạch ở giữa.

- Nếu các vạch tạo thành quẻ Dương: Càn, Cấn, Khảm, Chấn thì sẽ sinh con trai.

- Nếu các vạch tạo thành quẻ Âm: Tốn, Khôn, Ly, Đoài thì sẽ sinh con gái.

Các quẻ theo thứ tự ba vạch từ trên xuống như sau:

4521-bat-quai.jpg

Xem các quẻ theo Âm Dương Bát Quái để tính toán thời điểm sinh con theo ý muốn.

Càn: ba hào dương (___)

Khôn: Ba hào âm (- -)

Đoài: 1 hào âm ( - -), hai hào dương (__)

Khảm: 1 hào âm ( - -), 1 hào dương (__), 1 hào âm (- -)

Cấn: 1 hào dương (__), 2 hào âm (- -)

Ly: 1 hào dương (__), 1 hào âm (- -), 1 hào dương (__)

Tốn: 2 hào dương (___), 1 hào âm (_ _)

Chấn: 2 hào âm ( - -), 1 hào dương (__)

Ví dụ 1

- Tuổi của người vợ theo âm lịch là 28 tuổi, là tuổi chẵn thì vạch 2 vạch ngắn - - (hào âm).Tuổi của người chồng theo âm lịch là 33 tuổi, là tuổi lẻ thì vạch một hào dài __ (hào dương) ở trên cùng.

- Tháng thụ thai là tháng 6 (chẵn) thì vạch 2 vạch ngắn - - (hào âm), ở giữa 2 vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Cấn (con trai). Muốn biết tượng của 8 quẻ thì xem hình phía trên.

Ví dụ 2

- Tuổi của vợ tính theo âm lịch lúc đó là 26 tuổi, là tuổi chẵn vạch 2 vạch ngắn - - (hào âm). Tuổi của người chồng tính theo âm lịch là 28 tuổi, là tuổi chẵn thì vạch 2 hào ngắn - - (hào âm).

- Tháng thụ thai là tháng 12 (chẵn), thì vạch 2 vạch ngắn - - (hào âm) ở giữa 2 vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Khôn (con gái).

Ví dụ 3

- Tuổi của vợ tính theo âm lịch lúc đó là 33 tuổi, là tuổi lẻ thì vạch 1 một hào dài __ (hào dương). Tuổi của người chồng tính theo âm lịch là 38 tuổi, là tuổi chẵn thì vạch 2 hào ngắn - - (hào âm).

- Tháng thụ thai là tháng 10 (chẵn), thì vạch 2 vạch ngắn - - (hào âm) ở giữa 2 vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Chấn (con trai).

Nếu cách tính trên thấy rắc rối thì tính theo cách rút gọn như sau:

2748-sinh-con-theo-y-muon-bang-8-que-am-duong.jpg

Xem tuổi cha và tuổi mẹ để biết tháng nào thụ thai sinh bé trai, bé gái.

- Xem tuổi người cha và người mẹ là tuổi chẵn hay tuổi lẻ theo âm lịch ( Chẵn: 20, 30… Lẻ: 25, 33…)

- Xem tháng thụ thai là chẵn hay lẻ ( Chẳn: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9, 11).

- So sánh số lần chẵn lẻ với kết quả sau:

+ 1 lẻ 2 chẵn = con trai ( Gồm các quẻ: Chấn, Cấn, Khảm ).

+ 1 chẵn 2 lẻ = con gái ( Gồm các quẻ: Tốn, Đoài, Ly ).

+ 3 chẵn = con gái ( Quẻ Khôn ).

+ lẻ = con trai ( Quẻ Càn).

Ví dụ:

Mẹ là 31 tuổi (lẻ),cha là 32 tuổi (chẵn). Người mẹ mang thai tháng 9 (lẻ). Vậy sẽ sinh bé gái.

Chú ý: Để tránh bị tính sai khi tính ngược lại tháng sinh của bé để chiêm nghiệm, người xưa tính tháng sanh trước rồi đếm ngược lại 10 tháng để xác định chính xác tháng thụ thai.

Ví dụ:

Em bé sinh ra tháng 6 đếm ngược lại đến tháng 3 là đủ 10 tháng, tức tháng 3 người mẹ thụ thai. Để kiểm tra và chiêm nghiệm những em bé đã sinh.

Đây là cách tính theo Âm Dương lịch bát quái, rất đúng. Ở trên, ba số chẵn tức là quẻ khôn (thuần âm = bé gái sẽ có nữ tính rất mạnh), còn ba số lẻ tức quẻ càn (thuần dương = bé trai sẽ có nam tính rất mạnh). Vì thế vợ chồng muốn sanh trai hay gái nên dựa vào phương pháp xem tuổi sinh con để tính.

Yeutre.vn (Sưu tầm)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI